Tyytymättömyyden ilmaiseminenKalatalousalueet ovat osa kalatalouden organisaatiota, ja ne ovat tarkemmin määriteltyinä julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Kalastuslain 23 §:ssä luetellaan ne yhdistyslain pykälät, joita kalatalousalueen toiminnassa noudatetaan. Ulkopuolelle on jätetty muun muassa päätöksen moitteenvaraisuutta, päätöksen mitättömyyttä ja päätöksen täytäntöönpanokieltoa koskevat säädökset.


Kalatalousalueen yleiskokouksen yksi keskeisin lakisääteinen tehtävä on viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä vahvistaa ehdotus kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi.

Vesialueiden omistajien edustaja on päättämässä käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen yleiskokouksessa. Vesialueiden omistajien kokousedustajan, toimiessaan julkisoikeudellisessa yhdistyksessä, tulee miettiä hyvin tarkkaan, hyväksyykö vai hylkääkö hän kalatalousalueen yleiskokouksessa sellaiset päätökset (sisällöltään sellaisen käyttö- ja hoitosuunnitelman), jotka määräisivät hänen edustamiensa vesialueiden omistajien ja muiden pakkojäsenien yksityisoikeudellisen omaisuuden käytöstä.


Kokoukseen osallistuja voi ilmoittaa tyytymättömyytensä päätöksen sisältöön kirjauttamalla pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tai jättämällä kirjallisen vastalauseen liitettäväksi pöytäkirjaan.
Kalatalousalueen (toiminnanjohtajan, hallituksen, yleiskokouksen) päätöksien sisällöistä ei voi valittaa yhdistyslaillisin keinoin. Tekemällä oikaisuvaatimuksen voi valittaa ainoastaan siitä, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty. Kyseessä on silloin hallintovalitusprosessi.


Jos kalatalousalueen kokoukseen osallistuja hyväksyy vaikenemalla tehdyt päätökset, vaikka olisikin ollut niistä eri mieltä, hän on silloin myötävaikuttanut päätösten hyväksymiseen. Näin menetellessään hän on menettänyt oman ja/tai edustamansa tahon valitusoikeuden kyseessä olevaan päätökseen. Valitusoikeus säilyy ainoastaan ilmoittamalla tyytymättömyytensä edellä kerrotulla tavalla.


Näkemyksiä tyytymättömyyden ilmaisusta vesialueomistajalle ja edustajalle