Mikä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma?


Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee laatia parasta käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen (kts. KalL 1 §).


Käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on turvata kalatalousalueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, sekä edistää vapaa-ajan että kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä (KalL 35 §). Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällöstä säädetään kalastuslain 36 §:ssä. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta sen hyväksymisestä (KalL 38 §).

Kalatalousalueen on laadittava ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuoden 2020 loppuun mennessä (KalL 130 §). Kalastuslain muutoksella (303/2020) määräaikaa jatkettiin vuoden 2021 loppuun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman (KalL 37 §) sekä valvoo, että kalatalousalue toimeenpanee käyttö- ja hoitosuunnitelman (KalL 39 §). Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen yhtenä edellytyksenä on, että alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä on käsitellyt kalatalousaleen laatiman ehdotuksen (KalL 37 §).

Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja kalastuksen järjestämisestä vastaa kalastusoikeuden haltija (KalL 41 §). ELY-keskukset käyttävät käyttö- ja hoitosuunnitelmia myös viranomaispäätösten perusteluina (esim. alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen KalL 13 §).


Käyttö- ja hoitosuunnittelusta ja perusoikeuksista

Osallistumisesta päätöksentekoon