Alueellinen lupa kaupalliseen kalastukseenElinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi alueellisen luvan (ns. ”pakkoluvan”) kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen
tilanteessa, jossa kalastusoikeuden haltija ja kaupallinen kalastaja eivät ole itse tai
kalatalousalueen avustuksella päässeet yhteisymmärrykseen yksityisoikeudellisen kalastussopimuksen ehdoista. Laissa mainitaan myös kolme muuta ehtoa, joiden on samanaikaisesti toteuduttava (KalL 13 §).


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi alueellisen luvan (ns. ”pakkoluvan”) kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen tilanteessa, jossa kalastusoikeuden haltija ja kaupallinen kalastaja eivät ole itse tai kalatalousalueen avustuksella päässeet yhteisymmärrykseen yksityisoikeudellisen kalastussopimuksen ehdoista. Laissa mainitaan myös kolme muuta ehtoa, joiden on samanaikaisesti toteuduttava (KalL 13 §).


Pakkolupamenettelyssä noudatetaan muun muassa hallintolain kuulemista, asian selvittämistä sekä päätöksen tiedoksiantoa koskevia menettelysääntöjä, jotka osaltaan varmistaisivat kalastusoikeuden haltijoiden, kalatalousalueiden ja muiden mahdollisten asianosaisten oikeusturvan toteutumisen (HE 192/2014 s. 39).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupapäätöstä on välittömästi noudatettava muutoksenhausta huolimatta (KalL 13 §, kts. myös HE 192/2014 s. 39).
Jos kalastusoikeuden haltija katsoo tulleensa perustuslain vastaisesti (PeL 15 §, 21 § , 22 §, 118 §, kts. myös Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 13 §) kohdelluksi ELY-keskuksen myöntäessä pakkoluvan kalastuslain 13 § - 16 § mukaiseen alueelliseen kaupalliseen kalastukseen, on valitus hallintopäätöksestä tehtävä hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käytännössä valitusoikeutta vahvistaa, jos kalastusoikeuden haltija on jättänyt eriävän mielipiteen tai kirjallisen vastalauseen kalatalousalueen kaupalliseen kalastukseen hyvin sopivien alueiden karttojen määrittelystä, dokumentoinut elinkeinokalastuksen kalastuslupia koskevat tapahtumat (kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen ja lainvoimaisuuden jälkeen) sekä vastustanut ELY:n kuulemismenettelyssä pakkoluvan myöntämistä.


Valitusprosessin yksityiskohtien hallitsemiseksi on syytä käyttää asiamiestä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.


ELY-lupa tarkoittaisi samaa kuin, jos riistavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumisen turvaamiseksi Suomen riistakeskus voisi myöntää kaupalliselle metsästäjälle enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen metsästyksen harjoittamiseen kenen tahansa omistamalla maa-alueella.