Eduskunta hyväksyi kalastuslain muutoksen 309/2018

13.03.2019

Ylä-Lapin kalastusoikeuksia ja arvokalojen yksikköhintoja koskeva lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa. Lakimuutos ei sisällä kalastuslaista puuttuvaa kalastusoikeuden haltijan oikeutta saaliiseen tai sen arvoon metsästyslain 79§ tapaan. Kalastusoikeuden määrittelyyn on otettu mukaan uusi käsite "tietynlaajuinen hyödyntämisetuus".

Hallituksen esityksen perusteluihin on kirjattu kalastusoikeudesta (HE 139 / 2018 s 13): 

"Ehdotetun pykälän nojalla kalat tuomittaisiin menetettäväksi valtiolle. Perustuslakivaliokunta on arvioinut kalastusoikeuden omaisuudensuojaa ja
siihen kohdistuvia rajoituksia useaan otteeseen (PeVL 8/2012 vp, PeVL 20/2010 vp, PeVL 14/2010 vp, PeVL 8/1996). Vesialueen omistukseen kytkeytyvä kalastusoikeus on perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan perustuslaillista omaisuudensuojaa nauttiva varallisuusarvoinen etu haltijalleen, jolla on lähtökohtainen valta hallita, käyttää ja hyödyntää omaisuutta sekä määrätä siitä. Kalastusoikeuteen kuuluvat oikeus
vesialueen kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito. Vesialueen omistajalla on kalastusoikeutensa nojalla oikeus yrittää saada saaliiksi kalaa. Omistajan oikeusaseman osana kalastusoikeus merkitsee näin ollen tietynlaista hyödyntämisetuutta. Ennen saaliiksi päätymistä kalat ovat niin sanottuja isännättömiä esineitä, joihin kalastusoikeuden tai kalastamiseen oikeuttavan luvan haltijalla
on mahdollisuus saada omistusoikeus valtauksen kaltaisella saannolla. Omistusoikeutta alueella kulloinkin vapaana uiviin kaloihin vesialueen omistajalle ei kuitenkaan ole. Perustuslakivaliokunta on luonnehtinut asiaa niin, että vesistössä vapaasti liikkuva kalakanta on valtiosäännön kannalta jatkuvasti uusiutuva varallisuusarvoinen objekti ja että vesialueen omistamisen kautta siihen syntyvä kalastusoikeus on ”sangen erikoislaatuinen
omaisuudenlaji” (PeVL 8/1996 vp, ks. myös PeVL 5/1981 vp sekä 13/1979 vp).
Näin ollen kalan arvon tuomitsemista valtiolle puoltaa perustuslakivaliokunnankin edellä esitetty tulkinta, jonka mukaan kalat ovat vapaana liikkuva luonnonvara ja vesialueen omistukseen liittyvä kalastusoikeus merkitsee tietynlaista hyödyntämisetuutta suhteessa alueella liikkuvien luonnonvararesurssien hyödyntämiseen, mutta ei suoraan tiettyyn yksittäiseen kalaan johdettavissa olevaa omistusoikeutta. Näin ollen kaloja, niin
kauan kuin ne liikkuvat vedessä vapaana eikä niitä ole ”vallattu”, ei kukaan omista."

27.05.2020Keskustelutilaisuudet saimaannorpan ja kalastuksen yhteensovittamisesta
05.05.2020Vuoden jatkoaika käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiselle
23.02.2020MTK syyttää kuntia maakauppoihin painostamisesta ja pakkolunastuksella uhkaamisesta
23.12.2019Uusi kalastuslaki heikentää omistajan perusoikeuksia
05.12.2019Maanomistaja 2/2019 Vesialue-teemanumero
25.10.2019Luonnonvarakeskukselta tuhti tietopaketti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi
17.09.2019VEALO aloitti toimintansa elokuussa 2019
29.08.2019Porvoo-Sipoon kalatalousalueen KHS malli julkaistu
13.03.2019Eduskunta hyväksyi kalastuslain muutoksen 309/2018
13.02.2019Lapin jokivarsien kalastajat vaativat oikeuksiaan lakiin

Siirry arkistoon »